Sigurimi Shëndetësor
Sigurime për Biznes
Sigurimi i Automjeteve
Sigurime Individuale
Sigurimi i Pronës

Produktet

Sigurimi i ofertës (Tenderit)

Garanci Oferte -  PRISIG siguron palën kontraktuese  duke ofruar garanci për palën përfituese deri në shumën e përcaktuar për pjesëmarrje në tender

në rast se kontraktuesi pjesëmarrës në tender:


- Tërhiqet para zhvillimit të tenderit dhe 

- Nuk lidhë kontratën Brenda periudhës së vlefshmërisë së ofertës  kur del fitues.