Sigurime për Biznes
Sigurime për Biznes
Sigurime Individuale

Produktet

Sigurimi i Kontratës (Ekzekutimit)

Garanci Kontrate – PRISIG ofron garanci financiare të kompenzimit si rezultat i shkeljes apo dështimit të projektit  sipas kushteve të parapara në kontratë, atëherë kur kontraktuesi nuk plotëson detyrimet e tij kontraktuale kundrejt përfituesit.  

Regjistrohu për Info
Na kontaktoni